ACTIVITEITEN EN DIENSTEN

o Sociaal advies (informatie, ondersteuning, hulp aan families);
o Logopedie;
o Activiteiten ter bevordering van socialisatie en persoonlijke ontwikkeling, gericht op (re)integratie;
o Communicatie door theater, muziek en dans, door middel van educatieve projecten, in samenwerking met scholen;
o Speltherapie;
o Materiële vaardigheden;
o Snoezelruimte;
o Individuele en groepsfysiotherapie;
o Huiswerkondersteuning voor schoolgaande kinderen;
o Zomerkamp;
o Transport van huis naar het dagverblijf, voor een beperkt aantal deelnemers;
o Maaltijden: ontbijt en een warme middagmaaltijd

Het dagverblijf beschikt over:
o Ruimte voor logopedie
o Klaslokaal
o Ruimte voor fysiotherapie
o Mini-werkplaats
o Lokaal voor speltherapie
o Snoezelruimte
o Computerlokaal
o Keuken

ALGEMEEN DOEL:
Het verbeteren van de levenskwaliteit van kinderen en jongeren met ernstige beperkingen uit Oneşti en omstreken.

LOGOPEDIE
Logopedie is het vakgebied dat zich bezig houdt met het (opnieuw) aanleren van taal het gebruiken van taal.
Logopedie richt zich onder andere op de volgende spraakstoornissen: stamelen, stotteren, stemstoornissen, vertraagde taalontwikkeling, dyslexie en dysgrafie, psychogene spraakstoornissen, echolalie etc.
Met logopedie houden we ons vooral bezig met:
o Voorkomen en corrigeren van spraakstoornissen;
o Aanleren en herstellen van de psycho-fysieke balans;
o Aanleren van ademhalingsoefeningen;
o Articulatie en correcte uitspraak van letters en woorden;
o Ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn;
o Modelleren van het verbale gedrag;
o Ontwikkeling van gesproken en geschreven taal.

MINIWERKPLAATS
De organisatie beschikt over een kleine werkplaats voor beeldende therapie, waar de deelnemers de mogelijkheid hebben om te leren werken in teamverband, hun concentratievermogen te ontwikkelen, om samen te werken met anderen en zich aan regels te houden, initiatief te nemen en onafhankelijkheid te ontwikkelen, hun praktische vaardigheden te versterken (knippen, plakken, boetseren, spijkers slaan etc.) en hun fantasie en creativiteit te ontwikkelen.

De activiteiten van de werkplaats zijn gericht op actieve beweging van de handen en de ontwikkeling van de oog-hand coördinatie. Deze activiteiten werken mee aan een harmonieuze persoonlijkheidsontwikkeling van het kind.

De therapie is gericht op het verkrijgen van persoonlijke autonomie, ontwikkeling van de fijne motoriek en het vergroten van het zelfvertrouwen en is geschikt voor alle deelnemers die problemen hebben met de grove of fijne motoriek.

LOKAAL VOOR SPELTHERAPIE
Speltherapie is een psychotherapeutische methode die gebruikt maakt van de natuurlijke omgeving van het kind – spelen. Het belangrijkste doel van de therapie is het oplossen van emotionele of gedragsproblemen. Hieronder valt ook het verbeteren van de communicatie, het in bedwang houden van impulsen, het ontwikkelen van manieren om met angst en frustratie om te gaan en het leren omgaan met anderen en vertrouwen in hen te hebben.

Speltherapie bestaat uit o.a. de volgende activiteiten:
o Competitieve en gezelschapsspellen;
o Rollenspellen;
o Boetseren en verven;
o Gymnastiek en dans;
o Maskers maken en verhalen vertellen;
o Activiteiten gericht op het verbeteren van de fijne motoriek;
o Activiteiten ter stimulatie van verbale en nonverbale communicatie;
o Theater (mimetheater, imitatie, rollenspellen).

RUIMTE VOOR FYSIOTHERAPIE
De doelen van het fysiotherapeutisch programma zijn:
o Ontwikkeling van de algemene motoriek (motorische vaardigheden);
o Ontwikkeling van de fijne motoriek, gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en het uitvoeren van praktische zaken;
o Aanleren van statisch en dynamisch evenwicht;
o Aanleren van ritme en bewegingscoördinatie;
o Ontwikkeling van de dominante kant;
o Ontwikkeling van het waarnemend vermogen, oriëntatie en organisatie van tijd en ruimte;
o Het vormen van een correcte lichaamshouding.

SNOEZELRUIMTE
“Binecuvântaţi Copiii” beschikt over een speciale ruimte waarin het snoezelprogramma wordt uitgevoerd, een ruimte die het kind of de volwassene helpt om spelend te leren. Het volgen van verschillend gekleurde lichtjes, bewegende vormen en modellen, het veranderen van de kleurstelling van de ruimte door simpelweg op een knop te drukken en zo kleuren te leren associeren. Het doel van de snoezelkamer is het stimuleren van de 5 zintuigen – horen, zien, proeven, voelen, ruiken.

Prof. Dr. Krista Mertens zegt: “Het gebruik van de snoezelruimte betekent het stimuleren van welzijn en ontspanning, rust, opwekken van interesse, het stimuleren van zintuigen, herinneringen oproepen, gedachten en gevoelens ordenen, angsten laten verdwijnen en het gevoel van zekerheid laten groeien, mensen samen brengen en sociale interactie stimuleren.”

COMPUTERLOKAAL
De computerruimte van het dagverblijf is ingericht met 4 computers. Van de ruimte wordt gebruik gemaakt omdat:

1. De computer leren door spelen mogelijk maakt – kinderen en volwassenen met een beperking leren het makkelijkst wanneer ze spelen en leren zo nieuwe dingen zonder daar veel moeite voor te hoeven doen, zonder zich te vervelen en zonder afgeleid te worden.

2. De computer het aanleren van nieuwe begrippen makkelijker maakt. Deze zijn makkelijker te begrijpen door het werken met een computer, omdat ze tegelijkertijd visueel en auditief ondersteund worden en interactiviteit mogelijk maken.

KEUKEN
De keuken doet ook dienst als een mini-kooklokaal.
Hoewel er onder de deelnemers ook mensen zijn die niet kunnen koken, betekent dit wel voor hen allemaal een nieuwe ervaring, waar ze veel van kunnen leren. Koken is een vorm van kunst en zoals alle andere vormen stimuleert het de creativiteit en biedt het de mogelijkheid om te communiceren. Zo bevorderen ook de kooklessen het teamgevoel.

ZOMERKAMP
Loskomen van ouders, zelfs voor een korte periode, wanneer we op zomerkamp gaan, brengt een reeks van positieve aspecten met zich mee in de psycho-sociale ontwikkeling van het kind. Ze ontdekken hoe te handelen volgens de behoeften en de regels van een groep, respecteren bepaalde regels met betrekking tot het programma, voeding en hygiëne. Door middel van deze activiteit bieden we al onze deelnemers de mogelijkheid om tijd door te brengen in de natuur, om de wereld om hen heen te leren kennen, om een groot aantal activiteiten in een andere omgeving uit te voeren en om nieuwe sociale contacten op te doen. Meegaan met het zomerkamp is de ideale context om autonomie en onafhankelijkheid van ouders verder te ontwikkelen.